Privacyverklaring

Psychologiepraktijk Van Zwieten hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld, waarin wordt omschreven hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Vanaf ontvangst van het aanmeldformulier worden er (persoons)gegevens bewaard en verwerkt.

Uw dossier
De wet verplicht psychologen en pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede en zorgvuldige zorg aan u te bieden en/of onderzoek te doen. De wet verplicht sinds 1 januari 2020 om dossiers voor een periode van 20 jaar te bewaren. Na ontvangst van het aanmeldformulier en toestemmingsformulier wordt een cliëntdossier aangemaakt.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij als psychologen/pedagogen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken aan derden. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kind(eren)
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit. Is een kind al wel twaalf, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn/haar gezaghebbende ouder(s) beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Factuur
Enige persoonsgegevens worden genoemd op de factuur, welke 7 jaar bewaard wordt zoals de Belastingdienst voorschrijft.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mij mailen of telefonisch
benaderen.